Country is Japan (JP):

Region is: Fukui

Cities are:  Awara Fukui Futamura Higashiyama Hukui Katsumi Katsuyama Maruoka Matsuoka Mikata Mikuni Morita Obama Ono Sabae Suizu Takefu Tone Tsuruga Umeura

Latitude: 35.905 Longitude: 136.1425