Country is Japan (JP):

Region is: Oita

Cities are:  Akane Arato Beppu Hida Hiji Hinode Hirokawa Hita Inukai Ishiuchi Kakaji Kitsuki Kusu Morizane Obira Oharu Oita Saganoseki Saiki Senzai Shigeoka Shimoichi Shindo Sugao Tachiya Takeda Taketa Tohata Tsukumi Tsurusaki Uematsu Usuki Yamaura

Latitude: 33.1872727272727 Longitude: 131.518484848485