Country is Ukraine (UA):

Region is: Chernivets'ka Oblast'

Cities are:  Boyany Chernivtsi Chernovtsy Dubova Khotyn Klishkivtsi Komarova Krivoy Mega Moldova Novodnestrovsk Ostra Parcauti Rarancea Shushkautsi Spaska Spasskaya Storozhynets Zeldna

Latitude: 48.3468421052632 Longitude: 26.1557894736842